Tổ chức lớp tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

Thông báo tuyển sinh các lớp chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học 2021

 Nhằm tạo điều kiện cho Viên chức giảng dạy tiểu học có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học đạt chuẩn theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 20/3/2021) quy định tiêu chuẩn giáo viên mầm non các hạng III, II, I. Trung tâm Sen Việt đã liên kết với các trường đại học như Đại học Sư Phạm Hà Nội, Đại học Giáo Dục – Đại học Quốc Gia, Đại học Sư Phạm Huế, Đại Học Thành Đông, Đại học Sư Phạm 2 tổ chức các lớp tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên trên toàn quốc.

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I II II

 Chương trình bồi dưỡng nhằm bổ sung, cung cấp thêm kiến thức chung về quản lý nhà nước và các kỹ năng nghề nghiệp sư phạm tiểu học giúp giáo viên có khả năng phân tích được các kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn và nghiệp vụ cần thiết. Đồng thời gắn với chức trách nhiệm vụ của giáo viên mầm non theo yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng công việc được giao.

Thông báo tuyển sinh các lớp chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non 2021
Thông báo tuyển sinh các lớp chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học 2021

 Bên cạnh đó giúp người học áp dụng được một số kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao, cần thiết, gắn với chức trách nhiệm vụ của giảng dạy theo yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng công việc được giao. 

 Đồng thời khóa học giúp giáo viên giảng dạy tiểu học hiện đang công tác, làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, có được đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Và giáo viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non .

I. Đối tượng và chương trình đào tạo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng: II, III và IV.

Cán bộ, công chức, viên chức, các nhân đăng giảng dạ tại các cơ sở dân lập.

1.1 Các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tiểu học

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tiểu học hạng I

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng II, giáo viên tiểu học hạng I phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tham gia biên tập, biên soạn, phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng giáo viên, học sinh tiểu học hoặc tham gia Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa khi được lựa chọn;

Chủ trì các hoạt động bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn, chuyên đề của nhà trường hoặc tham gia đánh giá, xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp huyện trở lên;

Tham gia đoàn đánh giá ngoài hoặc tham gia các đoàn công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên tiểu học từ cấp huyện trở lên;

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên;

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp mầm non hạng II

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên tiểu học hạng III, giáo viên tiểu học hạng II phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

Là báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên tiểu học hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp mới từ cấp trường trở lên;

Chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn/chuyên đề ở tổ, khối chuyên môn; tham gia đánh giá, xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp từ cấp trường trở lên;

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp mầm non hạng III

Chấp hành các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành và địa phương về giáo dục tiểu học;

Thường xuyên trau dồi đạo đức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; gương mẫu trước học sinh;

Thương yêu, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của học sinh; bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học sinh; đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp;

Thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo; quy định về hành vi, ứng xử và trang phục.

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

1.2 Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được thực hiện theo Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nghề nghiệp viên chức ngạch giáo viên cộng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

lớp-chuẩn-chức-danh-nghề-nghiệp-viên-tiểu-học
Liên tục tổ chức lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học trên toàn quốc

Quá trình xây dựng các chuyên đề này đã được thực hiện công phu, bài bản đảm bảo hợp lý và khoa học giữa các khối kiến thức, nội dung bám sát nhiệm vụ, chuyên môn của giảng dạy, đảm bảo không trùng lặp với chương trình khác và kết cấu theo hướng mở để dễ cập nhật, bổ sung phù hợp.

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung   
 Quyết định hành chính nhà nước
Giáo dục tiểu học trong xu thế đổi mới
Kỹ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên tiểu học
Kỹ năng quản lý xung đột

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp
Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường

Xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập
Kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài trường tiểu học
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giáo dục tiểu học
Kỹ năng biên soạn tài liệu bồi dưỡng về giáo dục tiểu học
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn phát triển năng lực nghề nghiệp dưới hình thức nghiên cứu bài học
Đạo đức của cán bộ quản lý trong giải quyết các vấn đề ở nhà trường mầm non và cộng đồng.

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch
Tìm hiểu thực tế

Hướng dẫn viết thu hoạch
Viết thu hoạch.

II. Hồ sơ đăng ký

Đơn đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục (theo mẫu của đăng ký).

– 01 bản photo công chứng bằng Đại học và Sau đại học.

– 01 bản sao chứng minh thư nhân dân (công chứng).

– 02 ảnh 4 x 6 (đựng trong phong bì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh).

– Quyết định giữ hạng mới nhất.

III. Thời gian khai giảng

Trung tâm sẽ liên tục tuyển sinh và khai giảng các lớp đào tạo bồi dưỡng trong năm 2021

IV. Kinh phí đào tạo

– Các lớp tổ chức học tại Hà Nội: 2.2.000.000 đồng/học viên.

– Các lớp tổ chức học tại các địa phương khác: 2.400.000 đồng/học viên.

Các đơn vị hoặc cá nhân liên hệ, đăng ký nộp hồ sơ tại

Trung tâm Sen Việt, Trường cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, số 131 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian nhận hồ sơ: từ 07h30 – 16h30 hàng ngày (trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ).

Hotline 0362.619.629 Di động: 0357595559.

Mail: senvieteducation@gmail.com

Website: https://chungchianhtin.com/ – https://chungchinghiepvu.com – https://tienganhvstep.com

– https://tuyensinhhanoi24h.edu.vn/ https://tuyensinhtoanquocvn.edu.vn

Trung tâm liên tục tổ chức các lớp đào tạo ngắn và dài hạn khác.

* Ngắn hạn :

– Chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo thông tư 03/2014 

– Chứng chỉ Tiếng anh A2, B1, B2 theo Thông tư 01-2014-TT-BGDDT

– Chứng chỉ Tiếng anh quôc tế Toeic, Toefl itp, Ielts, Cambridge…. khung tham chiếu châu âu

– Chứng chỉ Sơ cấp nghề 3-6-9 tháng

– Chứng chỉ các ngành  khối sức khoẻ

– Chuyên Viên – Chuyên viên chính – Lãnh đạo Cấp Phòng 

– Kế toán trưởng – Kế toán Viên – Nghạch kế toán viên 

– Chứng chỉ Chức danh nghề nghiệp Giáo viên

– Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư Phạm Cao đẳng – Đại Học – Chứng chủ QLGD – Chứng chỉ Quản lý mầm non 

* Dài Hạn .

– Trung cấp tổng hợp các nghành

* LIên thông trung cấp – Cao đẳng :

+ Kế toán , CNTT, Nấu Ăn

+ Cơ Khí, điện điện tử

+ Tiếng Trung , Hàn, Nhật, Đức

 – LT Cao đẳng – ĐH mầm Non – Tiểu học

* Liên thông Đại Học :

– Luật – Kế Toán – CNTT – QTKD – Điện – Tài chính Ngân Hàng – Quản lý đất đai … – Ngôn Ngữ Anh

* Thạc Sỹ :

– Ts Quản lý Kinh tế

– Ts Quản lý giáo dục ….

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *