Tổ chức lớp tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp trung học cơ sơ.

Thông báo tuyển sinh các lớp chức danh nghề nghiệp trung học cơ sơ THCS 2021

 Nhằm tạo điều kiện cho Viên chức giảng dạy tại THCS có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp trung học cơ sơ đạt chuẩn theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 20/3/2021) quy định tiêu chuẩn giáo viên THCS các hạng III, II, I. Trung tâm Sen Việt đã liên kết với các trường đại học như Đại học Sư Phạm Hà Nội, Đại học Giáo Dục – Đại học Quốc Gia, Đại học Sư Phạm Huế, Đại Học Thành Đông, Đại học Sư Phạm 2 tổ chức các lớp tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên trên toàn quốc.

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp THCS hạng I II II

 Chương trình bồi dưỡng nhằm bổ sung, cung cấp thêm kiến thức chung về quản lý nhà nước và các kỹ năng nghề nghiệp sư phạm THCS giúp giáo viên có khả năng phân tích được các kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn và nghiệp vụ cần thiết. Đồng thời gắn với chức trách nhiệm vụ của giáo viên mầm non theo yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng công việc được giao.

tuyển sinh các lớp chức danh nghề nghiệp trung học cơ sở
Thông báo tuyển sinh các lớp chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở 2021

 Bên cạnh đó giúp người học áp dụng được một số kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao, cần thiết, gắn với chức trách nhiệm vụ của giảng dạy theo yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng công việc được giao. 

 Đồng thời khóa học giúp giáo viên giảng dạy THCS hiện đang công tác, làm việc tại các cơ sở giáo dục THCS công lập, có được đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS. Và giáo viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS .

I. Đối tượng và chương trình đào tạo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng: II, III và IV.

Cán bộ, công chức, viên chức, các nhân đăng giảng dạ tại các cơ sở dân lập.

1.1 Các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trung học cơ sơ

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trung học cơ sơ hạng I

 Đối với giáo viên trung học cơ sở hạng I ngoài những nhiệm vụ của giáo viên THCS hạng II, giáo viên THCS hạng I phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

 Tham gia thẩm định hoặc biên soạn lựa chọn sách giáo khoa, tài liệu giáo dục, các tài liệu dạy học khác và tài liệu bồi dưỡng cho giáo viên;

Làm báo cáo viên, chia sẻ kinh nghiệm hoặc dạy minh họa ở các lớp tập huấn, bồi dưỡng phát triển chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên từ cấp huyện trở lên hoặc tham gia dạy học trực tuyến;

Chủ trì triển khai, hướng dẫn đồng nghiệp triển khai các chủ trương, nội dung đổi mới của ngành;

Tham gia công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên từ cấp huyện trở lên; tham gia đánh giá hoặc hướng dẫn các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ từ cấp huyện trở lên;

Tham gia ban tổ chức hoặc ban giám khảo hoặc ban ra đề trong các hội thi (của giáo viên hoặc học sinh) từ cấp huyện trở lên (nếu có).

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Có bằng thạc sĩ trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc có bằng thạc sĩ trở lên chuyên ngành phù hợp với môn học giảng dạy hoặc có bằng thạc sĩ quản lý giáo dục trở lên;

 Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng I.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trung học cơ sơ hạng II

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên trung học cơ sở hạng III, giáo viên trung học cơ sở hạng II phải thực hiện các nhiệm vụ sau:

Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp, công nghệ mới từ cấp trường trở lên; chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn hoặc tham gia xây dựng học liệu điện tử;

Tham gia hướng dẫn hoặc đánh giá các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ từ cấp trường trở lên;

Tham gia các hoạt động xã hội, phục vụ cộng đồng; thu hút sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong việc tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh;

Tham gia đoàn đánh giá ngoài; hoặc công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên từ cấp trường trở lên;

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở.

 Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng II.

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trung học cơ sơ hạng III

– Xây dựng kế hoạch giáo dục của môn học được phân công và tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của tổ chuyên môn theo mục tiêu, chương trình giáo dục cấp trung học cơ sở;

– Dạy học và giáo dục học sinh theo chương trình, kế hoạch giáo dục của nhà trường và tổ chuyên môn; quản lý học sinh trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tổ chức;

– Sử dụng các phương pháp dạy học, giáo dục theo hướng phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh, tích cực hóa hoạt động của học sinh;

– Tham gia phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu hoặc phụ đạo học sinh yếu kém hoặc hướng dẫn sinh viên thực tập sư phạm (nếu có);

– Tổ chức các hoạt động tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh và cha mẹ học sinh của lớp được phân công;

– Phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện các hoạt động dạy học, giáo dục, tư vấn tâm lý, hướng nghiệp cho học sinh;

– Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; tham gia nghiên cứu khoa học; hoàn thành hệ thống hồ sơ quản lý hoạt động giáo dục theo quy định; thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở và giáo dục hòa nhập trong phạm vi được phân công; tham gia tổ chức các hội thi (của giáo viên hoặc học sinh) từ cấp trường trở lên (nếu có);

– Hoàn thành các khóa đào tạo, chương trình bồi dưỡng theo quy định; tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ;

 Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

– Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở.

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở hạng III (đối với giáo viên trung học cơ sở mới được tuyển dụng vào giáo viên trung học cơ sở hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).

1.2 Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được thực hiện theo Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nghề nghiệp viên chức ngạch giáo viên cộng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Liên tục tổ chức lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo tTHCS trên toàn quốc

Quá trình xây dựng các chuyên đề này đã được thực hiện công phu, bài bản đảm bảo hợp lý và khoa học giữa các khối kiến thức, nội dung bám sát nhiệm vụ, chuyên môn của giảng dạy, đảm bảo không trùng lặp với chương trình khác và kết cấu theo hướng mở để dễ cập nhật, bổ sung phù hợp.

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung   
 Quyết định hành chính nhà nước
Giáo dục tiểu học trong xu thế đổi mới
Kỹ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên THCS
Kỹ năng quản lý xung đột

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp
Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường

Xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập
Kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài trường THCS
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giáo dục trung học sơ cở
Kỹ năng biên soạn tài liệu bồi dưỡng về giáo dục trung học sơ cở
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn phát triển năng lực nghề nghiệp dưới hình thức nghiên cứu bài học
Đạo đức của cán bộ quản lý trong giải quyết các vấn đề ở nhà trường THCS và cộng đồng.

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch
Tìm hiểu thực tế

Hướng dẫn viết thu hoạch
Viết thu hoạch.

II. Hồ sơ đăng ký

Đơn đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục (theo mẫu của đăng ký).

– 01 bản photo công chứng bằng Đại học và Sau đại học.

– 01 bản sao chứng minh thư nhân dân (công chứng).

– 02 ảnh 4 x 6 (đựng trong phong bì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh).

– Quyết định giữ hạng mới nhất.

III. Thời gian khai giảng

Trung tâm sẽ liên tục tuyển sinh và khai giảng các lớp đào tạo bồi dưỡng trong năm 2021

IV. Kinh phí đào tạo

– Các lớp tổ chức học tại Hà Nội: 2.2.000.000 đồng/học viên.

– Các lớp tổ chức học tại các địa phương khác: 2.400.000 đồng/học viên.

Các đơn vị hoặc cá nhân liên hệ, đăng ký nộp hồ sơ tại

Trung tâm Sen Việt, Trường cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, số 131 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian nhận hồ sơ: từ 07h30 – 16h30 hàng ngày (trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ).

Hotline 0362.619.629 Di động: 0357595559.

Mail: senvieteducation@gmail.com

Website: https://chungchianhtin.com/ – https://chungchinghiepvu.com – https://tienganhvstep.com

– https://tuyensinhhanoi24h.edu.vn/ https://tuyensinhtoanquocvn.edu.vn

Trung tâm liên tục tổ chức các lớp đào tạo ngắn và dài hạn khác.

* Ngắn hạn :

– Chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo thông tư 03/2014 

– Chứng chỉ Tiếng anh A2, B1, B2 theo Thông tư 01-2014-TT-BGDDT

– Chứng chỉ Tiếng anh quôc tế Toeic, Toefl itp, Ielts, Cambridge…. khung tham chiếu châu âu

– Chứng chỉ Sơ cấp nghề 3-6-9 tháng

– Chứng chỉ các ngành  khối sức khoẻ

– Chuyên Viên – Chuyên viên chính – Lãnh đạo Cấp Phòng 

– Kế toán trưởng – Kế toán Viên – Nghạch kế toán viên 

– Chứng chỉ Chức danh nghề nghiệp Giáo viên

– Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư Phạm Cao đẳng – Đại Học – Chứng chủ QLGD – Chứng chỉ Quản lý mầm non 

* Dài Hạn .

– Trung cấp tổng hợp các nghành

* LIên thông trung cấp – Cao đẳng :

+ Kế toán , CNTT, Nấu Ăn

+ Cơ Khí, điện điện tử

+ Tiếng Trung , Hàn, Nhật, Đức

 – LT Cao đẳng – ĐH mầm Non – Tiểu học

* Liên thông Đại Học :

– Luật – Kế Toán – CNTT – QTKD – Điện – Tài chính Ngân Hàng – Quản lý đất đai … – Ngôn Ngữ Anh

* Thạc Sỹ :

– Ts Quản lý Kinh tế

– Ts Quản lý giáo dục ….

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *