Tổ chức lớp tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp trung học phổ thông.

Thông báo tuyển sinh các lớp chức danh nghề nghiệp trung học phổ thông THCS 2021

 Nhằm tạo điều kiện cho Viên chức giảng dạy tại THPT có chứng chỉ chuẩn chức danh nghề nghiệp trung học phổ thông đạt chuẩn theo Thông tư 01/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ ngày 20/3/2021) quy định tiêu chuẩn giáo viên THPT các hạng III, II, I. Trung tâm Sen Việt đã liên kết với các trường đại học như Đại học Sư Phạm Hà Nội, Đại học Giáo Dục – Đại học Quốc Gia, Đại học Sư Phạm Huế, Đại Học Thành Đông, Đại học Sư Phạm 2 tổ chức các lớp tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp cho giáo viên trên toàn quốc.

Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp THPT hạng I II II

 Chương trình bồi dưỡng nhằm bổ sung, cung cấp thêm kiến thức chung về quản lý nhà nước và các kỹ năng nghề nghiệp sư phạm THPT giúp giáo viên có khả năng phân tích được các kiến thức nâng cao về quản lý nhà nước. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn và nghiệp vụ cần thiết. Đồng thời gắn với chức trách nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông theo yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng công việc được giao.

tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp trung học cơ sơ
Thông báo tuyển sinh các lớp tiểu chuẩn chức danh nghề nghiệp trung học cơ sơ 2021

  Bên cạnh đó giúp người học áp dụng được một số kỹ năng mềm, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ nâng cao, cần thiết, gắn với chức trách nhiệm vụ của giảng dạy theo yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng công việc được giao. 

  Đồng thời khóa học giúp giáo viên giảng dạy THPT hiện đang công tác, làm việc tại các cơ sở giáo dục THPT công lập. Có được đã được bổ nhiệm và đang làm việc ở vị trí công tác phù hợp với chức trách và nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT. Và giáo viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT .

I. Đối tượng và chương trình đào tạo chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT hạng: II, III và IV.

 Cán bộ, công chức, viên chức, các nhân đăng giảng dạ tại các cơ sở dân lập.

1.1 Các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trung học phổ thông

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trung học phổ thông hạng I

  Đối với giáo viên trung học cơ sở hạng I ngoài những nhiệm vụ của giáo viên THPT hạng II. Giáo viên THPT hạng I phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

 Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông hạng II, giáo viên trung học phổ thông hạng I còn phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

Tham gia biên tập, biên soạn, phát triển chương trình, tài liệu bồi dưỡng giáo viên, học sinh trung học phổ thông;

Tham gia hướng dẫn, đánh giá, xét duyệt sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của đồng nghiệp;

Hướng dẫn, đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật của học sinh trung học phổ thông từ cấp tỉnh trở lên;

Chủ trì các nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề của chương trình hoặc tham gia các đề tài, nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh trở lên;

Tham gia công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ giáo viên trung học phổ thông cấp tỉnh;

Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên THPT dạy giỏi hoặc giáo viên THPT chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh;

Tham gia bồi dưỡng, ra đề, chấm thi học sinh trung học phổ thông giỏi từ cấp tỉnh trở lên;

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Có bằng tốt nghiệp thạc sỹ đúng hoặc phù hp với môn học giảng dạy trở lên; nếu là phó hiệu trưởng có thể thay thế bằng thạc sỹ quản lý giáo dục trở lên; có chứng chỉ bồi dưỡng NVSP đối với giáo viên THPT nếu không có bằng đại học sư phạm;

Có trình độ ngoại ngữ bậc 3 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp trung học phổ thông hạng II

Ngoài những nhiệm vụ của giáo viên trung học phổ thông hạng III, giáo viên trung học phổ thông hạng II còn phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở cáo lp bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp mới;

Hướng dẫn sinh viên thực hành sư phạm khi được phân công;

Vận dụng hiệu quả sáng kiến kinh nghiệm, tham gia đánh giá hoặc hướng dẫn đồng nghiệp viết sáng kiến kinh nghiệm, sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cấp trường trở lên;

Chủ trì các nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn;

Tham gia công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên THPT cấp trường trở lên;

Tham gia ban giám khảo hội thi giáo viên THPT dạy giỏi hoặc giáo viên THCS chủ nhiệm giỏi cấp trường trở lên;

Tham gia ra đề và chấm thi học sinh giỏi trung học phổ thông từ cấp trường trở lên;

Tham gia tổ chức, đánh giá các hội thi của học sinh trung học phổ thông từ cấp trường trở lên.

Tiêu chun về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông;

–  Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc cơ chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu tiếng dân tộc;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai. Phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên trung học phổ thông hạng II.

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hp với bộ môn giảng dạy trở lên và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông

Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;

Đối với giáo viên dạy ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

1.2 Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được thực hiện theo Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn nghề nghiệp viên chức ngạch giáo viên cộng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

chuẩn chức danh nghề nghiệp trung học phổ thông
Liên tục tổ chức lớp chuẩn chức danh nghề nghiệp trung học phổ thông trên toàn quốc

Quá trình xây dựng các chuyên đề này đã được thực hiện công phu, bài bản đảm bảo hợp lý và khoa học giữa các khối kiến thức, nội dung bám sát nhiệm vụ, chuyên môn của giảng dạy, đảm bảo không trùng lặp với chương trình khác và kết cấu theo hướng mở để dễ cập nhật, bổ sung phù hợp.

Phần 1: Kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước và các kỹ năng chung   
 Quyết định hành chính nhà nước
Giáo dục tiểu học trong xu thế đổi mới
Kỹ năng tạo động lực làm việc cho giáo viên THPT
Kỹ năng quản lý xung đột

Phần 2: Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp
Quản lý phát triển chương trình giáo dục nhà trường

Xây dựng nhà trường thành cộng đồng học tập
Kiểm định chất lượng giáo dục và đánh giá ngoài trường THPT
Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong giáo dục trung học phổ thông
Kỹ năng biên soạn tài liệu bồi dưỡng về giáo dục trung học phổ thông
Tổ chức sinh hoạt chuyên môn phát triển năng lực nghề nghiệp dưới hình thức nghiên cứu bài học
Đạo đức của cán bộ quản lý trong giải quyết các vấn đề ở nhà trường THPT và cộng đồng.

Phần 3: Tìm hiểu thực tế và viết thu hoạch
Tìm hiểu thực tế

Hướng dẫn viết thu hoạch
Viết thu hoạch.

II. Hồ sơ đăng ký

Đơn đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục (theo mẫu của đăng ký).

– 01 bản photo công chứng bằng Đại học và Sau đại học.

– 01 bản sao chứng minh thư nhân dân (công chứng).

– 02 ảnh 4 x 6 (đựng trong phong bì ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh).

– Quyết định giữ hạng mới nhất.

III. Thời gian khai giảng

Trung tâm sẽ liên tục tuyển sinh và khai giảng các lớp đào tạo bồi dưỡng trong năm 2021

IV. Kinh phí đào tạo

– Các lớp tổ chức học tại Hà Nội: 2.2.000.000 đồng/học viên.

– Các lớp tổ chức học tại các địa phương khác: 2.400.000 đồng/học viên.

Các đơn vị hoặc cá nhân liên hệ, đăng ký nộp hồ sơ tại

Trung tâm Sen Việt, Trường cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội, số 131 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội.

Thời gian nhận hồ sơ: từ 07h30 – 16h30 hàng ngày (trừ thứ 7, Chủ nhật và ngày lễ).

Hotline 0362.619.629 Di động: 0357595559.

Mail: senvieteducation@gmail.com

Website: https://chungchianhtin.com/ – https://chungchinghiepvu.com – https://tienganhvstep.com

– https://tuyensinhhanoi24h.edu.vn/ https://tuyensinhtoanquocvn.edu.vn

Trung tâm liên tục tổ chức các lớp đào tạo ngắn và dài hạn khác.

* Ngắn hạn :

– Chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo thông tư 03/2014 

– Chứng chỉ Tiếng anh A2, B1, B2 theo Thông tư 01-2014-TT-BGDDT

– Chứng chỉ Tiếng anh quôc tế Toeic, Toefl itp, Ielts, Cambridge…. khung tham chiếu châu âu

– Chứng chỉ Sơ cấp nghề 3-6-9 tháng

– Chứng chỉ các ngành  khối sức khoẻ

– Chuyên Viên – Chuyên viên chính – Lãnh đạo Cấp Phòng 

– Kế toán trưởng – Kế toán Viên – Nghạch kế toán viên 

– Chứng chỉ Chức danh nghề nghiệp Giáo viên

– Chứng chỉ Nghiệp vụ Sư Phạm Cao đẳng – Đại Học – Chứng chủ QLGD – Chứng chỉ Quản lý mầm non 

* Dài Hạn .

– Trung cấp tổng hợp các nghành

* LIên thông trung cấp – Cao đẳng :

+ Kế toán , CNTT, Nấu Ăn

+ Cơ Khí, điện điện tử

+ Tiếng Trung , Hàn, Nhật, Đức

 – LT Cao đẳng – ĐH mầm Non – Tiểu học

* Liên thông Đại Học :

– Luật – Kế Toán – CNTT – QTKD – Điện – Tài chính Ngân Hàng – Quản lý đất đai … – Ngôn Ngữ Anh

* Thạc Sỹ :

– Ts Quản lý Kinh tế

– Ts Quản lý giáo dục ….

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *